Warto wiedzieć

Karta gwarancyjna
 1.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „IWBUD” Ryszard Iwan z siedzibą: Rudki ul. Górnicza 25, 26-006 Nowa Słupia, Polska (dalej „Gwarant”), jako gwarant zapewnia kupującego „Konsument”, iż niniejsza gwarancja („Gwarancja”) jest zgodna z wymogami Dyrektywy 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz związanych z tym gwarancji. Konsumentem w rozumieniu Gwarancji jest wyłącznie osoba fizyczna nabywająca produkty IWBUD w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Konsumentowi przysługują wszelkie należne mu prawa, przyznane przez przepisy prawa krajowego, właściwego dla umowy sprzedaży produktu zawartej przez Konsumenta, a dotyczącego sprzedaży towarów konsumpcyjnych. Gwarancja w żaden sposób nie narusza, ani nie umniejsza tych praw. Gwarancja obowiązuje na terytorium kraju, w którym dokonano zakupu.
 2. W celu zapewnienia najwyższej jakości wyprodukowanych przez siebie produktów IWBUD udziela Konsumentowi Gwarancji na produkty wskazane poniżej („Produkty”), gwarantując, iż Produkty są zdatne do użytku zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem obiektach mieszkalnych i użytkowych, w ramach określonych przez właściwe normy techniczne.
 • IWBUD oświadcza, że posiada stosowne dokumenty stwierdzające dopuszczenie Produktów do obrotu na terytorium państwa członkowskich Unii Europejskiej lub zapewnia, że Produkty posiadają właściwości określone w tychże dokumentach.
 1. Okres Gwarancji
 2. Gwarancja obowiązuje przez okres:
 • 5 lat na okna i drzwi balkonowe PCW wyprodukowane w systemie VEKA oraz aluminiowe w systemie ALIPLAST
 • 2 lata na drzwi wejściowe PCW
 • 2 lata na drzwi aluminiowe
 • 2 lata na montaż
 • 2 lata na wyposażenie dodatkowe tj. hamulce, samozamykacze, automaty otwierające świetliki itp.

 

 1. Gwarancja obejmuje:
 • bezawaryjne działanie wszystkich mechanizmów stolarki,
 • szczelność szyby,
 • szczelność okien, elementów stałych,
 • trwałość kolorów
 1. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z niewłaściwego montażu i obsługi produktów z zastrzeżeniem punktu 4.
 2. W przypadku montażu produktów przez montażystów IWBUD Gwarancja wynosi 5 lat na Produkty i 24 miesiące na montaż. Po upływie 6 miesięcy od daty montażu wykonanego przez IWBUD każda regulacja jest odpłatna wg indywidualnej kalkulacji, plus koszty dojazdu. W pozostałych przypadkach Gwarancja obejmuje wyłącznie Produkty.
 3. Gwarancja obowiązuje od dnia odbioru Produktu przez Konsumenta, o którym mowa w pkt.VI.2 niniejszej Gwarancji. Okres Gwarancji na części użyte do naprawy lub wymiany wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia naprawy lub wymiany, jednak nie może upłynąć wcześniej niż okres Gwarancji, określony w pkt.1, dla Produktu, którego dotyczą części użyte do naprawy lub wymiany.
 4. Obowiązki Gwaranta:
 5. Jeżeli w którymkolwiek momencie w okresie Gwarancji Produkt nie będzie zdatny do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem , na skutek przyczyn zaistniałych w trakcie produkcji lub przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji, Konsument może żądać bezpłatnej naprawy Produktu albo bezpłatnej wymiany Produktu na nowy. Wybór sposobu usunięcia niezdatności Produktu do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem przysługuje firmie IWBUD.

IWBUD zobowiązuje się bezpłatnie przywrócić Produkt jako zdatny do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem w okresie gwarancji. Gwarant dokona oględzin 14 dni od  daty pisemnego zgłoszenia reklamacji oraz wykona naprawę niezwłocznie po dokonaniu oględzin. Jeśli naprawa Produktu w tym terminie jest znacznie utrudniona, w szczególności ze względu na charakter procesu produkcji w przedsiębiorstwie Gwaranta oraz ze względu na przyczyny niezależne od Gwaranta, czas naprawy może ulec przedłużeniu o okres występowania powyższych trudności.

 1. Zamiast dokonywać naprawy IWBUD może dostarczyć Konsumentowi nowy Produkt.
 2. Gwarant w każdym przypadku może zwolnić się z obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość ceny zapłaconej przez Konsumenta za Produkty, które nie są zdatne do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem. W powyższym przypadku Konsument jest zobowiązany do zwrotu tych Produktów Gwarantowi.
 3. Obowiązki Konsumenta:
 4. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji Konsument jest zobowiązany zgłosić pisemnie niezdatność Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem, w terminie do 14 dni od dnia wykrycia tejże niezgodności. Zgłoszenie powinno wskazać na czym polega niezgodność oraz powinno zawierać numer faktury VAT oraz numer Umowy wraz ze wskazaniem pozycji umowy, której dotyczy zgłoszenie. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się u sprzedawcy Produktu, u którego Produkt została nabyty, na adres jego siedziby, a jeżeli nie jest to możliwe–bezpośrednio Gwarantowi na adres wskazany w niniejszej Gwarancji. Niedokonanie zgłoszenia reklamacyjnego w wyżej wskazanym terminie powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta z Gwarancji.
 5. Konsument jest zobowiązany, w momencie otrzymania Produktu, dokonać jego odbioru pod względem ilości i jakości, a także pod względem oczywistej niezdatności do użytku, zgodnie z normalnym przeznaczeniem. Za oczywistą niezdatność Produktu do użytku, zgodnie z normalnym przeznaczeniem uważa się w szczególności różnice w rozmiarach, podziale, kolorach, uszkodzenia mechaniczne szyb lub ram okiennych typu: zarysowania, pęknięcia. Niedokonanie weryfikacji powoduje wygaśnięcie uprawnień. Konsumenta z Gwarancji w zakresie oczywistej niezdatności Produktu do użytku, zgodnie z normalnym przeznaczeniem.
 6. Wykonując uprawnienia z Gwarancji Konsument powinien przedłożyć Zamówienie wraz z niniejszą Kartą Gwarancyjną, która jest integralną częścią Zamówienia oraz Fakturę.
 7. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty.
 8. Warunkiem realizacji uprawnień z Gwarancji jest zapłacenie przez Konsumenta całości ceny za Produkt.
 • Wyłączenie odpowiedzialności:
 1. Gwarancja nie obejmuje niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem oraz usterek Produktu, które powstały w wyniku:
 • montażu lub użytkowania Produktu niezgodnie z załączoną instrukcją oraz z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi właściwymi ze względu na miejsce montażu,
 • niewłaściwego transportu zorganizowanego przez Konsumenta,
 • niestabilności konstrukcji, w której Produkty zostały zamontowane,
 • ingerencji w konstrukcję Produktu bez zgody Gwaranta,
 • użyciu Produktu niezgodnie z normalnym przeznaczeniem,
 • zaniedbania konserwacji albo niewłaściwej obsługi Produktu,
 • działania na Produkt czynników zewnętrznych takich jak ogień, wybielacze, kwasy, środki czyszczące, inne substancje chemiczne,
 • napraw Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 • użycia części zamiennych nie zaaprobowanych przez Gwaranta,
 • działanie siły wyższej.
 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych szyb okiennych Produktu, w tym pęknięć podczas użytkowania, jak również naturalnych wad szkła w granicach dopuszczonych przez stosowane normy.
 2. Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających naturalnemu zużyciu.
 3. Gwarancja nie obejmuje obowiązku naprawienia jakichkolwiek szkód wynikłych z powodu niezgodności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem.
 4. Gwarancja nie obejmuje obowiązku dokonywania przez Gwaranta czynności regulacyjnych i konserwacji opisanych w instrukcji użytkowania załączonej do Produktu.
 5. Wszystkie elementy uszkodzone mechanicznie nie zaznaczone na protokole w dniu odbioru nie będą objęte gwarancją.
 6. Bezzasadne wezwanie serwisu wiąże się z poniesieniem kosztów wynikających z wizyty serwisanta (100 zł rbh serwisanta plus koszt dojazdu 2 zł/km)

 

 • Rozwiązywanie sporów.
 1. W razie powstania rozbieżności pomiędzy Gwarantem a Konsumentem co do niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem, spór będzie rozstrzygał Sąd Gospodarczy w Kielcach.
 2. Niniejsza Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI, AKCEPTUJĘ WARUNKI WYSYŁKI SERWISU.

……………………………………………………………………………………

                           (PODPIS KLIENTA)

 

Wzór  zgłoszenia reklamacyjnego

DATA SPORZĄDZENIA………………….

 

DANE NABYWCY:

Imię i nazwisko……………………………..

Adres montażu……………………………..

Telefon kontaktowy………………………..

Nr. rachunku……………………………….

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS  USTERKI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kserokopia zapłaconej faktury zakupu

Podpisana karta gwarancyjna

Dokumentacja fotograficzna

 

Akustyka okien

Aby wyjaśnić na czym polega akustyka okna na początku należało by napisać kilka zdań na temat hałasu.

Hałas to dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu w danym miejscu i czasie, często uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe. Poziom hałasu mierzony jest w decybelach (dB).  Dla przykładu szelest liści przy łagodnym wietrze to 10dB, szept to około 20 dB, szmery w domu 40dB, szczekanie psa to już 80dB a pracujący młot pneumatyczny wydaje dźwięk o sile 130 dB, co uznaje się za granicę bólu.

Dla obszaru zabudowanego, w dzień poziom hałasu nie powinien przekraczać 60 dB, zaś w nocy 50 dB. Dla pomieszczeń mieszkalnych maksymalne wartości to: 40 dB w dzień i 30 dB w nocy.

Okna dostępne w sprzedaży i ich parametry akustyczne określa się współczynnikiem Rw, który informuje o stopniu tłumienia hałasu docierającego z zewnątrz budynku. Im wyższa jest wartość współczynnika, tym lepszą ochronę przed hałasem gwarantuje okno. Wpływ na to ma kilka elementów – szczelność okien, ich wymiary, izolacyjność akustyczna wkładów szybowych oraz konstrukcja profilu.

Dobrze wyciszone okna to ważny aspekt każdego domu i mieszkania. Hałas na dłuższą metę może być szkodliwy dla zdrowia. Aby należycie chronić nie tylko bębenki w uszach, ale też zapewnić sobie wypoczynek, warto dobrać okna o odpowiednim współczynniku izolacyjności akustycznej.

Oferta rynkowa okien jest bardzo szeroka, ale trudno znaleźć dostawcę w przypadku zamówienia okna o zwiększonych parametrach akustycznych. Okna standardowe z szybą 4/16/4 ( system jednokomorowy dwuszybowy, szkło 2 x 4 mm) z akustyką 32dB(-1:-5) nie spełniają już w żadnym wypadku potrzeb rynku mieszkań w obszarach silnie zurbanizowanych, dlatego nasza Firma oferuje szereg różnych rozwiązań aby wartości akustyczne okien były wyższe a co za tym idzie okno będzie „cichsze”.

Zazwyczaj w oknach o podwyższonym wskaźniku izolacji akustycznej stosuje się specjalne szkło o różnych grubościach tafli szklanych w zespoleniu oraz dodatkowo można zastosować szyby klejone foliami akustycznymi silance.

Co to jest nawiewnik

Nawiewnik to urządzenie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczeń w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że nawiewniki montujemy w pokojach i ewentualnie w kuchni, następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka, WC), gdzie jest usuwane na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.

Ze względu na działanie wyróżniamy:

HIGRO™- nawiewniki higrosterowane- urządzenie sterowane automatycznie, posiadają czujnik (taśma poliamidowa), który analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikających z wykonywanych czynności, takich jak oddychanie, pocenie się, pranie, gotowanie, suszenie itp. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia.

Nawiewniki reagują na zmiany w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70%. Prawidłowo działający nawiewnik dostarcza określoną minimalną ilość powietrza dla wilgotności do 30%, w przedziale 30-70% przepływ ulega stałemu zwiększeniu, a po wyżej 70% dostarczana jest maksymalna ilość powietrza określona dla danego produktu. Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownika, jednak w większości przypadków posiadają możliwość ustalenia blokady w pozycji przepływu minimalnego.

PRESO-nawiewniki ciśnieniowe- samoregulujące, wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy musi posiadać ograniczenie- blokadę w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru. Nawiewniki ciśnieniowe dodatkowo mogą być wyposażone w ręczną blokadę ograniczającą przepływ do minimum.

INOTO- nawiewniki sterowane ręcznie- użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, a więc zmieniając położenie przepustnicy decyduje o ilości dostarczanego powietrza. Nawiewniki sterowane ręcznie nie chronią jednak przed nadmiernym napływem powietrza oraz nie uwzględniają zmian parametrów powietrza wewnętrznego.
www.nawiewnik.pl – więcej dostępnych informacji o nawiewnikach

Dlaczego okna parują?

Skraplanie się pary wodnej na szybach jest wynikiem procesu fizycznego. W przypadku, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 60% przy różnicy temperatur wewnątrz – zewnątrz 20° C, może wystąpić zjawisko fizyczne, polegające na okresowej kondensacji pary wodnej na szybach od wewnątrz lub od zewnątrz. Jest to proces naturalny i nie ma nic wspólnego z jakością produktu.

Powstawanie wody na szybach okiennych jest związane z kilkoma czynnikami. Najczęstszą przyczyną „pocenia się” okien jest niewystarczająca wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach, w których zamontowane są nowe okna. Nadmiar wilgoci powinien być systematycznie odprowadzony z wnętrza poprzez sprawny system wentylacji. W przeciwnym razie dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w budynku, a tym samym dochodzi do kondensacji pary wodnej.

Przyczyn tego zjawiska powinniśmy poszukać najpierw w naszych codziennych czynnościach.

Gotowanie, pranie czy kąpiel zwiększają wilgotność powietrza w naszych mieszkaniach – przeciętna rodzina wytwarza dziennie nawet do 12 litrów wody w postaci pary wodnej!

Nadmiar pary wodnej osiada na najchłodniejszej powierzchni, w tym przypadku szybie okiennej. Istnieje jednak kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu.

W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o odpowiednią wentylację mieszkania. Sprawdźmy zatem, czy nic nie blokuje kratek wentylacyjnych. Kolejną kwestią jest codzienne wietrzenie. Musimy pamiętać, że niewietrzone mieszkanie to również zwiększone stężenie zanieczyszczeń organicznych oraz chorobotwórczych bakterii i wirusów, a zbyt duża wilgotność utrzymująca się dłuższy czas prowadzi do powstania pleśni i grzybów w mieszkaniu. Wietrząc nie tylko dbamy o okna, ale także o swoje zdrowie i dobre samopoczucie!

Przy wysokiej izolacji cieplnej szyb (tzn. przy niskim współczynniku przenikania ciepła Ug) po zewnętrznej stronie okna może wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej. Przyczyną jest niska temperatura zewnętrznej strony okna spowodowana faktem przedostawania się małej ilości ciepłego powietrza, które ogrzewałoby szybę. Pozostaje ona nadal zimna i dlatego na jej powierzchni gromadzi się wilgoć. Zjawisko to jest wzmożone na obszarach o dużej wilgotności, na przykład w pobliżu zbiorników wodnych, obszarów leśnych oraz wiosną i jesienią, gdy dobowe amplitudy temperatury powietrza są bardzo wysokie.

Para wodna pojawia się czasami wewnątrz pakietu szklanego. Występowanie tego zjawiska  spowodowane jest rozszczelnieniem szyby. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak wymiana szyby na nową.

Dom pasywny - co to jest?

Standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm.

W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że nie stosuje się w nich tradycyjnego systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła z wentylacji (rekuperacja), a także zyski cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne i mieszkańcy.

Dom pasywny zapewnia zarówno zimą jak i latem stale komfortową temperaturę bez użycia tradycyjnego ogrzewania lub klimatyzacji – dom “podgrzewa się” i “chłodzi” czysto pasywnie. Wykorzystanie ciepła promieni słonecznych wnikających przez okna, jak również ciepła wytwarzanego przez urządzenia i użytkowników jest wystarczające, aby w okresie grzewczym utrzymać w budynku komfortową temperaturę wewnętrzną.

Dom pasywny posiada jednak ograniczenie pod względem kształtu – by zredukować straty ciepła, wymaga prostej bryły, najlepiej na planie prostokąta. Dla osób, którym  zależy na korzystnych parametrach oraz nieco innym kształcie domu, polecane są domy wysoko energooszczędne.

Każdy pasywny dom jest energooszczędny, ale nie każdy energooszczędny jest pasywny. Do budowy obu rodzajów tych budynków wykorzystuje się materiały wysokiej jakości, które mają idealne współczynniki przenikania ciepła.
Warunkiem koniecznym dla domu pasywnego jest roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą poniżej 15 kWh/(m²a).  Odpowiada to porównywalnemu zapotrzebowaniu na olej opałowy w wysokości 1,5 l / (m²). Całkowite zapotrzebowanie na energię, włączając ciepłą wodę i energię elektryczną, wynosi w europejskim domu pasywnym poniżej 120 kWh / (m²).

Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Aby to osiągnąć wszystkie przegrody zewnętrzne posiadają niski współczynnik przenikania ciepła. Ponadto zewnętrzna powłoka budynku jest nieprzepuszczalna dla powietrza. Podobnie stolarka okienna wykazuje mniejsze straty cieplne niż rozwiązania stosowane standardowo

Ciepły montaż i montaż pasywny

Coraz częściej uświadamiamy sobie, jak ważna jest izolacyjność termiczna okien. Dlatego kupując okna wybieramy te o niskim współczynniku przenikania ciepła. Jednak, aby spełniły one swoje zadanie, muszą być prawidłowo zamontowane.

Aby w pełni wykorzystać możliwości termoizolacyjne nowoczesnych okien, zaleca się stosowanie tzw. ciepłego montażu. Polega on na osadzeniu okien bezpośrednio przy zewnętrznej krawędzi muru lub w warstwie ocieplenia.
Po co robi się ciepły montaż? Jego celem jest zminimalizowanie mostków termicznych – czyli miejsc powodujących straty ciepła, a które powstają na styku ościeżnic z murem. Dobra izolacja termiczna połączenia okna ze ścianą to dopiero połowa sukcesu. Konieczna jest też paroizolacja, dlatego też poza tradycyjnie używaną pianką poliuretanową, wykorzystuje się taśmę paroszczelną i paroprzepuszczalną.

Umiejscowienie okna w murze podczas ciepłego montażu:
Zanim zaczniemy osadzać okno w murze, najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie ościeża, czyli oczyszczenie z pyłu, gruzu a nawet zagruntowanie. Pominięcie lub niedokładne wykonanie tego kroku spowoduje, materiały izolacyjne nie będzie się właściwie trzymały podłoża i nie spełnią właściwie swojego zadania.
Właściwe miejsce osadzenia stolarki okiennej uzależnione jest od konstrukcji muru. Jeśli nasz dom jest budowany w systemie energooszczędnym czyli ma ściany dwuwarstwowe z izolacją zewnętrzną o grubości około 10–15 centymetrów, to okna powinny znajdować się jak najbliżej krawędzi zewnętrznej muru, do której przylega warstwa ocieplenia zachodząca na ramę.

Okna pasywne

Budując dom energooszczędny i pasywny, zwracamy uwagę nie tylko na konstrukcję budowli, ale także na prawidłowy dobór i odpowiednie rozmieszczenie stolarki otworowej. Południowa ściana domu musi być jak najbardziej przeszklona zaś północna jak najmniej. Dobrze dobrana i umiejscowiona stolarka pozwala na doświetlenie pomieszczeń, a także na zoptymalizowanie zysku ciepła, pochodzącego z natury.

Przy wyborze okien do domów wysoko energooszczędnych zwracamy uwagę przede wszystkim ich parametry techniczne. posługujemy się tutaj głównie współczynnikiem Uw okna który informuje nas o przenikaniu ciepła przez całe okno, a nie tylko przez samą szybę!. Określa on wielkość straty ciepła z wewnątrz na zewnątrz. Podsumowując im mniejszy jest współczynnik Uw, tym lepiej, gdyż mniejsza jest utrata ciepła. W domach pasywnych nie może przekraczać on 0,8 W/m2K.
W wytycznych ift WA-15/2 “Standard pasywny okien, drzwi zewnętrznych i fasad” są uregulowane wymagania eksploatacyjne wobec okien pasywnych. Te wytyczne definiują nie tylko wymagania dotyczące strat ciepła przez okna i ich przyłączy budowlanych ale również określają minimalne wartości temperatury powierzchni przyłączy budowlanych, pakietów szybowych lub paneli wypełniających. Dzięki temu w pomieszczeniach zapewniony jest komfort termiczny i unika się wykraplania wody kondensacyjnej w niekorzystnych miejscach. Dodatkowo określone są wymagania w zakresie użyteczności okna, które należy udowodnić w testach laboratoryjnych okna na przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, odporność na wiatr, wytrzymałość mechaniczną i odporność na uderzenia.
Ze względu na swoje doskonałe właściwości termiczne i charakterystykę działania okna o standardzie pasywnym można również wykorzystać przy renowacji starych budynków lub budowie nowych.

Montaż pasywnych okien
Montaż okien w domu pasywnym polega na zamontowaniu okien w warstwie ocieplenia, a nie w warstwie konstrukcyjnej. Tak więc okno jest wysunięte poza krawędź muru i „wisi” na specjalnych kątownikach w warstwie ocieplenia. Dzięki temu unika się schładzania warstwy konstrukcyjnej (muru). Dodatkowo dba się o zapewnienie odpowiedniej szczelności, tak aby wyeliminować przepływ powietrza i migrację pary wodnej poprzez trwałe uszczelnienie i wyizolowanie newralgicznych miejsc styku okna z murem. Często nie zdajemy sobie sprawy, że przez „mostek termiczny” na styku okna i muru ucieka bardzo dużo energii. Stratę tą eliminujemy poprzez zaizolowanie piany montażowej specjalnymi foliami.

Podstawowe zasady montażu

„Okno tylko wtedy będzie spełniało swe funkcje, gdy zostanie prawidłowo zamontowane”

W myśl tej reguły, oddajemy do Państwa dyspozycji szereg praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowego montażu okien, będących wynikiem najnowszych osiągnięć badawczych i długoletniej praktyki. Dzięki temu, będą Państwo mogli przez długie lata użytkowania okien, w pełni cieszyć się z ich funkcjonalności i korzyści, jakie niosą.
W ścianie jednowarstwowej,okna powinno być wbudowane w środku przekroju ściany.
W ścianie wielowarstwowej najwłaściwszym miejscem dla wbudowania okna jest strefa izolacyjna.
Zachowanie poniższych odstępów podczas mocowania zabezpiecza ościeżnice przed odkształceniami wynikłymi z naprężeń, w skrajnych przypadkach prowadzących do pęknięć.

Kliny podpierające i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby rozszerzalność profili pod wpływam ciepła nie była utrudniona.

Klin nośny – czarny,  Klin dystansowy – biały
Jako kliny podpierające mogą być stosowane np. zwykłe dostępne w handlu kliny ceramiczne lub kliny z twardego drewna.
Kliny, które podczas montażu zostały założone do ustalenia pozycji dystansowej, po zamocowaniu ościeżnicy zawsze muszą zostać usunięte. Natomiast kliny nośne powinny pozostać w miejscu podparcia.
Zalecane sposoby mocowania okien do muru:
a) dyble –  ogólnie stosowane dyble budowlane, pozwalające w sposób trwały i bezpieczny zamocować ościeżnicę do muru.
Przy doborze średnicy dybla należy przestrzegać zaleceń producenta. Dyble stosuje się do betonu, muru z pełnej cegły, cegły silikatowej, cegły dziurawki, pustaków wapiennych, pustaków cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. Najmniejsze zagłębienie powinno wynosić 30 mm.

b) śruba mocująca – jest to specjalna śruba z podwójnym uzwojeniem, która bezpośrednio, bez pomocy dybla, przytwierdza  ościeżnicę do muru. Przy doborze średnicy śruby oraz średnicy otworu do jej zamocowania należy stosować się do zaleceń producenta śruby! Śruby mocujące nadają się do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły „dziurawki”, betonu lekkiego, drewna itp. Minimalne zagłębienie z reguły wynosi od 30 do 60 mm.

c)kotwy – kotwy budowlane są względnie elastyczne, dlatego też dobrze przejmują stosunkowo duże ruchy ościeżnicy. Jej zaletą jest możliwość  zastosowania tam, gdzie odstęp ościeżnicy od muru jest zbyt duży, uniemożliwiający zastosowanie dybli oraz w przypadkach, gdy okno powinno być zamontowane w strefie izolacyjnej ściany (przy ścianach wielowarstwowych).
Zakładanie kotwy: Kotew budowlaną należy przyłożyć pod kątem do grzbietu ościeżnicy i wcisnąć ząbki pomiędzy krawędzie w ościeżnicy. Następnie przekręcić kotew do pozycji prostopadłej do płaszczyzny okna.
Kotew budowlaną zamocować do muru za pomocą kołków rozporowych.
Po zamontowaniu należy  bezwzględnie sprawdzić:
– czy okno jest dobrze oprawione w poziomie i w pionie,
– usunąć wszelkie elementy pomocnicze (kliny dystansowe),
– oczyścić szczeliny usuwając pył z wiercenia,
– sprawdzić czy okno prawidłowo funkcjonuje (zamyka się i otwiera).
Uszczelnienie – prawidłowo zainstalowana w szczelinie izolacja termiczna powoduje wzrost temperatury powierzchni otoczenia, a tym samym zmniejsza niebezpieczeństwo tworzenia się rosy i w konsekwencji pleśni i grzyba. Przy źle założonej izolacji cieplnej zawsze należy liczyć się z występowaniem wilgoci, nawet przy dobrym uszczelnieniu ogólnym. Należy dążyć do możliwie pełnego wypełnienia szczeliny, by zapewnić całkowitą izolację termiczną i akustyczną.
Zalecanym materiałem uszczelniającym jest pianka wypełniająca. Zastosowane pianki uszczelniające nie mogą ulegać reakcjom chemicznym w czasie. Muszą być trwałe w kontakcie z materiałem ościeżnicy i murem. Nie mogą wydzielać substancji szkodliwych.
Pianki wypełniające mogą służyć wyłącznie do uszczelniania– nigdy do mocowania.
Podczas wtryskiwania pianki należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny. Piankę należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed uszczelnianiem należy sprawdzić prawidłowość zamocowania okna, poprawność jego funkcjonowania oraz oczyścić powierzchnie i spryskać wodą w celu zwiększenia wilgotności podłoża, co przyspiesza proces zasychania pianki oraz zwiększa stopień przyczepności pianki do podłoża.
Po zapiankowaniu szczeliny nie wolno otwierać okien. Najwcześniej można to uczynić po całkowitym utwardzeniu pianki. Czas ten podany jest przez producenta pianki na opakowaniu
Również po upływie tego okresu można przeprowadzić dalszy proces montażu (obcięcie pianki i uzupełnienie tynków).
Piankę uszczelniającą należy bezwzględnie zabezpieczyć od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej pomieszczenia. Nie wolno narażać pianki na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieni słonecznych!
Pianki uszczelniające należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Sposób zamocowania profilu podokiennego i parapetów.

A – profil podokienny, B – parapet wewnętrzny, C – parapet zewnętrzny

Folię ochronną z okien należy zerwać najpóźniej miesiąc po ich zamontowaniu.